Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. X. NO. 9. APRIL lQO" 50 cents a year, Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. N. Dakota. 

ESTEEED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT POET TOTTEN. X. DAK. OWANCAYA WOTANIN. 

North nil South America iokogna 
makoce oizoyeton ociseiyela yunke kin 
Isthmus of Panama ecjyapi kin he 
ianonkatanhan miniwanca kin he opta 
mini tacanKu oqapi kTa on, Tunkasila- 
yapi nagiye iciye ua on etanhan ekta i 
na wakiya wicasa na wableza wicasa ko 
ekta ai, unkan he mini tacanku kit) 
ooqe. kte em waniyetu zaptan heban- 
yan kipiya woecon kta iyukeanpi. Le 
wa.kiya wicasa wan, Repcbsent&tive 
Charles Scott, Kansas etanhan ca he- 
ciyatauhan lecala gli na hecel iyu- 
kcan oglaka. Deadwood, S. Dakota. Hesapa ekta 
March 27, hehan mazaskazi ooqe wan 
(Homestake Mine) he oile. Mazaska 
oqa wicasa kin kitan ecinyan tapi kta 
kpaptapi na sunkakan qeyaee liugnagapi. 
Le mazaska ooqe kin itimahel rnaza- 
ska woijica kin m yawa pica sni; canke 
tuweni timahel peta kasni owicakiyin 
kte cin he iyowinkiyapi sni — tona hel 
htanipi kin hena eeela skaupi. 

Ken mare, S. Dakota ekta March 28. 
hehan woju wicasa wan Thornton Bur- 
right, sunkakan palite akanl naohpapi 
on wancaK te. Sunkakan wan wanate 
kin he wanahtake sa ca slolye na wa- 
kta on sipi qeyas hinhanna wan kiksu- 
ye sni ilazatanhan iyayin na ecel pa- 
hte akanl naohpin na kte. Appleton, Wisconsin ekta, March, 25 
hehan Elmer Sheppard ta. Le wicasa 
Kin maka owancaya ihankeya wicasa 
tke liea na tanka hca yaotaninpi. Tke- 
utapi 610 henakeca na lila tanka canke 
tiyopa wanjini kipi sin. Le koska kin 
waniyetu 17 qeyas lila cepa aya on 
ehas toka niye sni na ou hankeya ta. 

Cheyenne, Wyoming ekta pte ieahye 
wicasa na talicasunkaia wicayuha wi- 
casa kin anonkatanhan wamakaskan 
woyasla on okicize yuha hanpi. He- 
kta omaka kin hehan wicasa 20 on wicaktepi na wamakaskan ota oihankcpi. 
Ake lehanl lila anonkatanhan lila kici- 
cuwapi. Pte awanyanka na taheasun- 
kala awanyanke kin lila akic : yuhetepi. 
Wana Hugh Dickey talicasunkaia 8,000 
atakuni sni on, taokihe kin tokiconpi 
kta agluhetepi. Nakun wanji J. S. 
Waisner talicasunkaia 2,000 atakuni sni. 
Lena pte awanyanka heconpi. Anonka- 
tanhan makoce akinil k?l on, hecel 
skanpi. Taku on talicasunkaia kin 
caute iyowicakisicapi kin he tustel ta- 
heasunkala peji yaslapi kiu he ostan 
peji kin waniyetu yamni, topa hehan 
yan icage sni on ptevvauiyanpi owa- 
yasla okite wicayapi. Onkinas akieita 
el wicayapi na ei ewicatonwanpi kta 
nacece. 

Youngstou, O. ikiyela March 31. he- 
han hemani wan lila luzahan ea le- 
hanyela kaptanyeyapi tka. Hemani kin 
mazasKanskan oape wanji canna maka 
iyutapi 50 hehanyan kaga ecee. An- 
petu wan el hemani canku ableze qeya 
canku kin ogna yapi yunkan maza- 
canku kin opta caukaga tanka wan 
egnakapi iyeyapi, Canke lieyab ilipe 
yapi na ieeana mazaskanskau oape ei- 
qa a 17 lyohakam hemani iuzahe kin 
hmuyela opta iyaye. Le wanyakapi 
sni kin lila wawihangye licin kta tka. 
Wana tuvva he hecon kin lila nahma 
Wawany anka km ignipi. 

Rockland ekta Norman Ishman, an- 
petu wakan icuhan cankaga toksu i, 
na ku ehanl paha hepiya el Kaptan- 
yin na canKaga kin lyaglastuca. Tu- 
cuhu wikcemna opawehvvega , na hu 
sani nakun.. Cagu nakun Kiuoniyan. 

Mayburg ekta winyan wan Mrs. 
Clark Steele igmun yahtakapi na on lila 
kakija. Igmu kin le tiwahe el eca 
yuhapi r ke na lila iyokipiya yuhapi. 
Anpetu tonakel igmu kin ofian tokto- 
keca ka okahnigapi canke wana han- 
keya kokipapi on winyan kin le igmu 
hin tankal iyeyiu kta kisica yunkan 
itKob igmu kin wieayalitake. Winyan 
kin kakije canke pejuta wicasa kin 
lila kuwapi. Igmu kin le wicayahtakin na wancak ta, Winyan kin eqes tan- 
yau akisni kta pejuta wicasa kin iyu- 
keanpi. 

Ki tanning ekta wasicun koska wan 
mazopiye wan ei mazaska ognake wan 
opeton. Wana opeton na mazasKa oki- 
gnakin kta ca yugan yunkan mahel 
mniliuha mazaska owapi yamni on ca 
iyeya. Ataya mazaska .opawinge sako- 
win $700.00 kipiya ou. Le mazaska 
ognake kin ehanni ikokam tuwe ope- 
ton na on qeyas icicawin tokeca toki- 
yopeya iyukeanpi. Eqes tuvva tawa 
kiu kicupi kta on yaotaninpi. 

Devil's Lake, N. D. etanhan Fort Tot 
teu etKiya Will Redmundye. Canwosla- 
han wan sunkakau notn qinpica ogna ye. 
Devil's Lake, Miniwakan Bie kin opta 
caga akan ye. Wana Fort Totten etan- 
han maka h utapi yamni ihunni ehanl 
ealionasleca wan tanka ca opta iyayapi 
kta tka ena kaoksapi. Wasicun kin 
taynan abieze sni on kagi sni iyaya. 
Sunkakan kin kaoksapi na tahu kin 
heahnyan ataninpi. canke wicasa wan 
Kicica kin ee Fort Totten ekta waokiye 
wieahiyo i tka glihunni Sni sunkakan 
nonpin euwita tapi. Mr. Redmuud 
lena sunkakan kin heceya opewicaton, 
$300 iyopewicaye. Commodore Sterling, Michigan etan 
Miniwanca kowatan cunwintku kici ici- 
mani yin kta yunkan wicolian waste 
hee wan econ. Icimanipi kta on tita- 
kuyepi ecee owote wan kagin na nape 
wicagluzin ua iyayin kta seca tuwe ke 
oeyashec eiwakta kta iyecetu, yunkan 
ogna econ sni. Owote wan tanka kaga 
na Sinasapa wicasa wakan na winyan 
wakan na wablenica qeya St. Francis 
Home wablenica oti onpi qon hena el 
wotapi kte wicakico. Wana wol ayu- 
stanpiyunkan Commodore Sterling na- 
ji na heya: '■Wablenicapi le wojuha kin 
mahel $500.00 mazaskazi on. Le Bi- 
shop nitawapi kin tipi nicagapi kin 
etkiya yusotin kta ca qupo," eyin na 
wicaqu, » Le wicasa kin Sinasapa wocekiye opa 
sni tka sinasapa tawicolian wanyaka 
iyokipi hca on hecon. 

Ikcewicasa Oyanke, Goer d' Alene 
Reservation kin he le obloketu makoce 
yuganpi' ua wasicun kin el etipi kte 
maKoce kin lila waste. Bbanni oto- 
kahe ekta hel Sinasapa kin ovate kin 
he wocekiye on lila' tanyan wasicun 
tawicolian etkiya oigioaye kin on tan- 
yan wicayuwinyeyapi na he ovate 
Kin lehan tanyan iyoptapi. Tautanyan 
tipi wayuhapi, igluhapi na saupa cin- 
capi Kin tanyan waonspepi. Sn^asaea 
Wocekiye, wicasa wakan wmyan vvaKan, 
wayawa oti lila teliilapi, na ahopapi. Bishop Stariha le Wowapi kin 
Father Vogelqu. 

Rev. Father Vogel tewahila kin; 

Makoce olitayani kin lila 
tanka kin slolwaya na oyate wasteste 
wicayuha yaskan kin abebeya ounyan- 
pi na wakanyeja na kaniyeca km tan- 
yan waonspewicakiyapi kin Smasapa 
wastepi kta na he ogna ohopeya iglu- 
hapi kte kin he slolwaya ua niye iya- 
tayela nisnala wocekiye tona awanlatce 
qon hena el yaskan kta oyakihi sni 
kin he slolwaya, kin heon etanhan 
lena wicasa wastepi kin wocekiye wa- 
wokiye wicayakagin kta. Fred Morgan 
Warrior na Leo Iron Horse. Lenaos 
Kiuonkan wi otoiyohi $5.00 wicayaqu 
kta. Louis Mousseau nakun heca ya- 
kagin kta he ins $10.00 wi otoiyohi yaqu 
he ee makoce tankaya icokanyan litani 
kin heon— okihi sni kin he ostan Henry 
Grouse Running yakagin kta. 

Takomni wicasa kin lena eqes ana- 
mgoptanpi na taku ewicayakiye he 
ogna econpi kte. 

Wicasa kin lena le wicolian on wi- 
cakicicajujupi kte kip St. Joseph na 
St, Mary okolakiciye kin oniciyapi kta 
nakun wacin; incin taku ihankeya wa- 
ste on mazaska ayusotapi heca yelakas. 
t John Staeiha 
Bishop of Lead. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. APRIL 15, 1907. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAH. 

REV. JEROME HUNT. O. S- E. 

PUBLISHEi; and PROPRIETOR. 

Post Toties. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of lit. Rev. John Shan ley 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. 

APRIL 15, 1907. 

THE FOLLOWING LETTER 

WAS SENT TO FATHER VOGEL 

April 4, 1907- 

Rev. and Dear Father Vogel: 

Knowing that your territory is 
very iarge and your good people are 
scathered over all this territory, and 
knowing that the children and grown 
up people will be and remain good 
Catholics only then, when they are 
properly instructed in their religion, 
and knowing that >ou alone cannot 
attend to your .several missions; there- 
fore I request you, to appoint the fol 
lowing good men as Catechists' for 
this year: 

Fred Morgan Warrior. Leo Iron 
Horse. Give each of them $5.00 per 
month. Also appoint Louis Mousseau, 
give him $10.00 per month on account 
of his extensive territory. If he can 
not, you may appoint in Lis stead 
Grouse Running. 
purse these men must obey you 
and du what you will tell them. 

1 also wish that St Joseph's and St. 
Mary's Societies would help you to 
pay these men, because this is one of 
the best things they can do with their 
money. 

I John Stakiha 
Bishop of Lead. S. D. Tipi wakan wacekiye wicasa wicaki- 
cicajujupi kta on omniciye tukte wanjipi 
keceyas mazaska omakiyapi kin Eyanpa- 
ha el wicaweciyaotanin na Bishop ona- 
hon wayin kta. 

Hekta Jan. wi Willie Taku kokipesni 
1 te; waniyetu 4. Willie kunsitku atkuku. 
Cankaga Ptecela eciyapi, wicahcala kin 
le nahanlici ni: lila ehanni wicasa wa 
kau, Paska eciyapi qon. wi tona kici 
omani. 

April 15, hehan ovate le mniciyapi 
kta, na makoce tawapi hanke, Sapa Wi- 
sa, waniyetu zaptan owicaqupi kta, nains 
owicaqupi kte sni, on mniciyapi kta. 
Father Vogel. FORT TOTTEN. X. DAK 
Apr.i 3. 1907. 
Evan nana: 

Tona St. Joseph okodaki- 
ciye onyakonui kin hena Wakantan 
ka en wieaondapi unKiciconzapi qa 
unniui (kiq en) Wakantanka tacanku 
b ina unvam oa taku tona ohnaecon- 
uonpi kta yanke cin hena unkitan- 
canni zaniyan tin kin icunhan hena 
Kici aye unkiyaDi kta. eya Wakan- 
tanka taku tona iwahokonkiyapi kin 
hena owasin hcin unkitancanpi kin he 
okihi kte sni tka eqes tona okihi 11a econ qa te cinhan he hecetu, heon etan- 
han ahanna uukiktapi, wahtani sa he- 
maca unkecinpi qa iyopeonkiciyapi kta 
qa hehan Wakantanka ceunkiyapi kta, 
nakun wauntapi owasin Wakantanka 
ohodaya tanyan ceunkiyayi kta. He- 
han St. Joseph okodakiciye opapi kin 
hena ohinni tipi wakan ekta yapi kta 
wahokonwicakiyapi kin tanyan anago- 
ptan yankapi kta qa iyukcan unyankapi 
kta. Incin Wakantanka oiye hena ee 
heon etanhan Wakantanka Cinhintku 
Wanikiye unkitawapi he decen eye: 
"Wamayazanka unkan wamayagmaya- 
hipi; tancona manka unkan hayake 
miyecaton; qa imapuza unkan mini 
mayaqupi," eye. Ho heon etanhan tona 
wayazaukapi kin hena onsiwicaundapi 
qa tanyan owicaunkiyapi kta; hecece 
cinhan isiya Wakantanka onsiondapi 
kta qa tanyan unkiyapi kta qa ake Wa- 
kantanka towasake qa towaonsida etan- 
han mahpiya eciyatanhan mini kun 
unyu cinhan ake ovate kin de taku ojupi 
kin owasin tanyan icage kta qa ake 
ovate den unpi kin mazasKa qa woko- 
yake qa woyute ko yuke cinhan wocante 
waste kta. Heon etanhan oyate de un- 
pi kin token okihi tipi wakan au kta 
iyececa tka; upi kta iyokipi sni tokeca 
on etanhan hena hecapi? Hena nina 
ksapani qa wahaniCida qa Wakantanka 
icidapi qa iye wowasake he icidapi? 
Hiya maka akan Wakantanka wicasta 
woicage qa unpi .kin tuwena wowasake 
yuhe sni. Wakantanka isnana wakan qa 
isnana iyotan tanka, isnana taku owas 
okihi, isnana vvacantkiye qa isnana wa- 
onsida. Heon wicasta maka akan unpi 
kin hena Wakantanka isnana hena taku 
iyehantupi wicaqu ecee heon etanhan 
St. Joseph okodakiciye unqonpi Kin 
hena ohinni anpetu otoiyohi aguyapi 
Kin unqupo unkeyapi iyecece, hehan de 
maka kin St. Joseph OKodakiciye kuya 
onpi kin de waniyetu kin teliika tuka 
tona wayazankapi kin tanyan owicaki- 
yapi. St. Joseph okodakiciye kin de 
cistina tka wicohan waste owasin suta- 
ya yus najin. Hehan de makoce kin 
en Wakantanka tacanku waste kin 
wicasta ota ohna yapi kes ihnuhanna 
wakansica kinzuyahica, Wakantanka 
canku tawa ohna. wicasta yapi kin ha- 
keyed'icin ewecakasota qa kihda eca 
tona owicakapte qun henana yapi qa 
henana omniciye econpi ecee; heon 
etanhan okodakiciye icage sni kin he 
kecanmi. Fkaxcis Tunkawakana. 

Wavazanka awau\aka. STEPKAN, S. DaK March 8, 1907. 
MjtaKuyepi: 

Maka akan taku ota on 
wicacante iyuhu'kin kte sni Kin he 
ivuha ohan onqonni heon oninni ka- 
Kisva on«onui. De waniyetu km ni- 
na otehike ca wicasa tawoyuha om 
ivotiveKiyaui. Denan Kangi OKtite 
en okooakiciye wan okaspe nom on- 
ni onkan on ma wana waKansica wi- 
cavuba canke eva mitakodaui, nina 
oiyok'sca. eya taku on he hececa kin 
oyate ivuha he hececa e sdonyani. 
Hehan h»Kta January 14. 1907 en 
koska v;an waste e onkitani: hehan wa ota qa sinasana ota en wicahaui 
makoce ekta ayapi kta tka otehika, 
he ti kin hetanhan 6^ miles ecetu; 
hehan ayapi qa hapi Kin he Jan. 18, 
eiii; KosKa kin David Enakehapi eci- 
yapi; atkuku kin Tatankawanapeya 
(Cankpeopi) eciyatn. Koska kin 
nina wicohan tehika akipa hecantni. 
heon wakta onkicioa kta iyecetu. 
Cinca tona e de ta. ho he tawieu 
sunkakan wanji na yuha hece iyoti- 
vekiya, uonoKpi qeyas unma ta, heon 
neceoa. 

Nakun oyate enana taku ota tehi- 
Ka oyakapi. tka onkis den eya hecetu 
hehan taKU wan ena wacin. Tohan 
omnicive tanka Kta can koska wan 
jigji ekta yam cmi>i kes okihioi sni. 
taku on hececa huwoV Heon wooe- 
kiye qon a wacin ui sni iyececa. De 
iKokam tOKen econui ca kta huwo? 
Ateyani kin oiiKis hen ananta onku- 
wani. hece kosKa kin ivuha ayin kta 
iiantans nina cante sicani he takuna 
sni ca e e 4 July oskate en eceena 
onqonui; tka he hecetu sni. Heon 
oyanke iyohi de nayahonpi ua token 
apiyaoi kta hecinhan ecanmi. Wo- 
cekiye on onkomanini kte cm ana 
onntaoi oa ee estate en iyuna ka- 
skani iyecen onqonui, heon iyoma- 
kiui sni. Hece tona de dawani kin- 
han toKen tanyan Kta ohna kuwapi 
wacin. Lkon M. RAimiT. 
♦•«-• -? 

iron Wood Creek. 
Rosebud Agency, S. Dak. 
March 1. 1907. 
St. Joseuh okoiaKiciye itancanni. 
Anthony Owns trie Battle uancan. 
Wiiiie Picket Pm okihe. Henry 

Fast Bull wocekiye tawa. Oliver 

6 "Fisn mazaska awanyanka. John 
Attacks tiitn iapi' awanyanka. Bear 
in the Woods wamnaye. Peter 

Bear Cat tiyoua awanyaiiKa. James 
B. Bear, Nelson E. Man. Lee F. 
Bull, Leo S. Fish, Clement R C, 
Charley S. Horse, ogiiglepi. 

Maktijs S. Fish. BULL HKAD, S. D. March 24, '07. 

St. Joseph okolakiciye itancanpi. 

Maurus TatariKa Ojinca itancan. 
John Flying-by okihe. Isidore Wa- 
ters wowapi Kagt. Patrick Seven 
teen mazaska awanyaKa. Joseph 

ZmtkalasKa iaui awanyaKa. Albert 
OnvannaDani waoaha A r uha. Wil- 
liam Hehaka wanjiia, Bernard Otter 
Robe, wawanokonkivani. • Oeoro-e 
Cetano-nasKinyan na Michael Oglo- 
geca na Anthony Wizinankpanyan. 
wavazan awanKapi. Ambrose Wan- 
bli-ohanKo. Pnilip Seventeen. Cnas 
One Feather na Harry Bobtail Wi- 
crlio-laiJ. Isidore Waters. Porcuoine Tail CreeK, S. Dak. 
March 19, 1907. 

Mitakuyeui tona Sinasana henicapi 
hena wamayaKa po na ableza po. 
Tokel on lei wagli hecin he lecetu. 
Wowacmko on hecarnon sni, tka Si- 
riaska el waniyetu 26 henakeca wa- 
on. na tokel ocekiye icagin kta iwa- 
gni, miriiakastanni vusutani wakan, 
yutapiwakan is wakautawicuwaton 
nais taku eyas wicalaya ecamon. Na- 
kun maka wicohan el tunkansila wo- 
ahope tawa onola onsuemicieiye. 

Oglala oyanke el mazasala osKate 
wanji Pres. iieca mayustariui ca ei 
tanvan ecamon vunkan vvawoKiye 
wanji. MarK Soider ne ocekiye etan- 
han amayustan na j >akota wicohan 
emniciye mas 1 , nakun cinca wan ta 
ynnkan el ble sni keya. Ho hena on 
amayustan; yunkan he lecetu. Wana 
oskate he econni icunhan otuwagan 
nains wanblake sni. nains wawaci sni, 
ca he iye icunhaji lecel econ. Cmca 
wanii nazo avaih glinaiin el sunka- 
wakan wanji ohunke sni ole otugan; 
hehan 1 aKe aharmi nitunkasila tawi- 
cohanpi woecon wan econ na heon 
wana cinca ake giuotanin tanya wan 
kayeyapi hecon na woyuna ota yu- 
sota. hecel ableza ui kta. Tanyan 

ecamon; na iye wicohan tanni kin 
on wowitan icictge. Hecel on wo- 
wacinko bluha sni tka e e lecel eca- 
mon. Anuetu wan el Rev. Father 
W'estrorj na W. Blacic Elk henaos 
el uiahiui na taku ota ables mayanni 
nakun olowan na wowapi waKan ko . 
maqu. Hecel Fatner lila makuvva^ 
na ecel oKiwakahnigin kta. Ogna 
lyaye mayanpi na ecel wana March 
1907 ne el miniamakastanui, necel 
wana Siuasapa ei waKi qon na waij- 
cak tawoecon hena istec-e sni .ecamon 
eoin Wakantanka etkiya tuwe htani 
aon ecel econ he taku tanyan econpi 
he hecetu. 

Wowaui wakan tanni na tecahena 
ekta lila wanblake na on wancak 
wov. ieala mitawa ataya on katineye- 
ya Sinasana ta wicohan wicawala he- 
on mitakuyepi inse le ikceya migiu- 
otanin. Nitakolaui wanji wicohan 
waste kuwa wan oniciyapi kte cin he 
miye, ca miy-iixotanin. 

St. Joseph omniciye lena ake wo- 
itancan wicaqupi. 

Alex Mousseau itancan. Thomas 
Black Bull okine. Pugh Brave 

Heart wowapi kaga. Charlie Yellow 
Bear mazaska awanyaka. James 

Grass lowan itancan. Oliver Good 
Shield iapi awanyaKa. Josenh Twiss 
tiyopa awanyaka. James Janis wa- 
Daha yuha. Frank Cross. Ben Janis, 
L. Bush na Holy Bear wigliglapi. 
Pugh B. Heart. SINASAPA WOCEKTYE TAEYANPAHA. APRIL 15. 1907. S CANNON BALL, N. DAK. 

Hekta October wi kin wayazan 
awanyaka mayustanni, canke Wa- 
kantanka htawecini. Tka toksa lye 
Wakantanka wanmayaka ce ecanmi. 
ria ivotinyekiya Wakantanka ihukui 
wowasi ecamon. na akes anpetu wi- 
keeinna topa kin hehanyan onkiyepi 
on Jesus kakisiciye cin ne iyecen 
annetu wikcemna tona qon hehanyan 
mis ivotinyekiya wocekiye econ oma- 
wani. Hecen omawani esa toksa lye 
Wakantanka onsimala kinhan wico- 
ni owihanke wanice kin heciya Wa- 
kantanka kici iyuskinyan waon kte 
ecanmi. 

Owancaya St. Josep'n yaonpi kin 
wocekiye on miyeksuyaui wacin. 
Nitakolapi wanji 

Joseph Little Chief. ST. EDWARD'S CHURCE, 

Standing Rock, N. Dak. 
Ito mitakolapi, ni wau kin icunhan 
taku wotehika tanka kin hena awakipa. 
Heon ca St. Joseph. Taeyanpaha el inila 
waun; lenakeca woteliika cyapi kin 
heca awakipa. Hekta June 30, 1895 
hehan wicincala tokapa. kin he makite 
na tansak mate selececa na ake hekta 
Feb. 1903 iyokihe kin he Aberdee k n, 
S. Dak el makite na ake hekta Sept. 
2, 1901 hehan ake wicincala wan ma- 
kite. Ake lecala Sept. 23, 1906 eh ma- 
kite; hehanyan wacinyewayesni selececa. 
Unkan Wakantanka wicalapi kin lila 
otehika nacece. Wicincala qeya Sina- 
sapa wocekiye ogna wayawapi na ogna 
4 makitapi. Hena iyuha wayawa oti 
tanka el wayawapi na el icagapi na 
woonspe wankantuya unspepi na lila 
tanta-nyan wasicun iyapi tka. Tta he- 
na wana sinasapa wocekiye kin ogna 
makitapi, Le wanyanka po: wicincala 
wan ehake makite cin le wocekiye 
eyin na ta ca mitakuyepi St. Jos. na St. 
Mary okolakiciye maka owancaya ya- 
unpi kin le wanyakapo. Micunksi wa- 
na hnnke sni kin hehanyan Okahmi 
el St. Joseph na St. Mary omniciye kin 
ataya awanyakapi July wi kin ena 
August wi kin ena Sept. 23, 1906 he- 
hanyan micunksi awankakapi. Wana 
mico keyapi canke ?1 inawajin na to- 
ka huwo micunksi? epa, unkan heye: 
"Ate, le) mikiyela nakin kta wacin ye, 
wana ate matin kte na tona lei awan- 
mayakapi kin hena nape mayuzapi kte. 
Hunku kici el unkiyotankapi icunhan 
hohpa hingie na hecen a te canke lila 
ceya onqonpi, unkan tonja wicata wo- 
cekiye kin he eya unkan ta ynnke 
ceyas woayupte kin hena tan mahel 
na eya ayin na hankeya taninyan eyin 
na kini na. iliaha cante wasteya yaU- 
kin na pejuta la. canke pejuta qupi, 
unkan pilahca icu na yatke na olowan j 
12 heon lowan wicasi na Woniya Wa- i 
kan el unku po, he kahnige canke 
oegle yatnni ahiyayapi na ayu- ' 
stanpi, unkan hecetu we,* lila pilama- ! 
yayapi; to qeyas piya emaonpapi eya ! 
canke owanka kin hecena ogna cokam 
eglepi, unkan icunhan ake sni aye ! 
canke taku mni qun bakalyapi na pa- katapi qeyas sanpa lila sni aye na caga 
se aya, yunkan pakatapi kin ayustan 
wicasi na heye: Eyas tehan tanyan 
awanmayalakapi ayustanpi inse wana 
mahpiyata wai kta waceciciyapi na he- 
hanl iblamni kte ca, nape el amaupi 
sni na eeyapi sni, iwastela hci hayake 
un miciciyapi na tohanl canwognaka 
omayagnakapi kin iwastela hci tasakya 
emayayaunpapi kte na tohanl maka 
amakatapi kin hehan yaceyapi kta, 
tka iwastela yaceyapi kta wacin. 
Ate ina kici wocekiye el amiktonjapi 
sni kinhan na htayetu kin hena el 
wacemiciciyapi na ohinniyan miksu- 
yapi. Mitakuyepi wocekiye kin el lila 
skanpi na tuweni kipajinpi sni na tu- 
weni acai.ie.ji sni po. 

Ho wana waceciciyapi kte ca An- 
toine Claymore canicipawtga kin le 
yuha najin kte eyin na cansusbeca 
ehake l iputake na Antoine Claymore 
qu na ho cankpeskamakagle inajinpi, 
eya: Canke owasin cankpeskamakagle 
inaonjinpi. Jlo hecel wasicun lapi 
ogna wacekiye na hankeya atanin £ni 
ayin na iwastela hci nape kin yuvvan- 
Kal icu ho na micunksi tewahila qon 
ihpeya imayaye. 

Ho nape yuwananl icu kin he Ate- 
yapi na Cinhintku na Woniya Wakan 
caje kin Amen. 

Hehanyan okihi qeyas nape kin he 
ikceya yuwankanl icu na atanin sni. 

Ho mitakuyepi, micunksi tauinyelici 
Wakantanka vvacinye cin glawicake cin 
he wicasa na winyan koya ota wan- 
yakapi, nahan he wowicake wowicake 
kin he wieakipazo. 

Louis Okah. PINE RIDGE, S, Dak. 
St. Majy okolakiciye oitancanni. 

Mary Hand itancan. Julia Rich- 
ard okihe. Rose Richard wowapi 
kaga. Lizzie White Bird mazaska 
awanyaka. Lizzie Lettiekuja awan- 
yaka. Mary Richard tiyopa awan- 
yaka. Ella Crow ogligle itancan. 
Jessie Richard wokagege awanyaka. 
lasunkewin wapaha yuha. 

Eya tokel okihi iyotiyeonkiyapi 
tka wacinonwosakapi ca sni, yunkan 
eya taku tona wicatancan iwaste sni 
yes tokel onkokiniui hecel el tancan 
Kicunyan onsKanpi yes wana 1 ©ban- 
yan drihipi kin taku ni on kin waste- 
pi sni na takuni onkamanni sni ecei 
anpetu iebanyan. vunkan eyas wico- 
han tanka iica na tancan kicunyan 
awaoncinpi kin bedel ognabe hci 
eyas takul onkiwastepi na takul ka- 
mna pica yukan naceca eeanrni. 

St. Mary yaonpi wocekiye nitawa 
el oiiyeksuyaui wacin. eecel sam wa- 
onsakhpi Kte. 

Rosa Richard. Lower Brule, S. Dak. March 23, '07. 

Sinasapa Taeyanpaha kaga taku 
wanji ene cin ne iyomakiui. Lakota 
la wowapi kagapi Kin be owancava 
Kola ableza po, na wotanin \akagaui 
sni. Na wowaih onspe kin hena wo- 
tanin icu wacmuiye. Wana wanive- 
tu num wotanin ope^aton. Wowaui 
onmaspe sni, tka m;ye tnitamazaska 
on kajuju iwacu. Yunkan wana wo- 
wapi kin wanblaka owakihi. Yun- 
kan icante inawaste. MaKa auan 
Wakantanka towasake oyakapi km 
wanjgji awableza. Tim bluna ca 
anpetu wanjiyji weksuye. Na na- 
kun InyaconkasKe el omniciye tanka 
Kta iaoianiuui; hunh ekta unvanpi 
uneiimi Kes ohkoKihiui sni; onkoki- 
inpi ues ekta oilkjpi kta waste tka. 
He wowasi oecon ca ianaote. Mis 
ni waun el necei woabieze bluna: Si- 
nasa-ua el miciconze, be wakahnigin 
na el owapa. Yui.kan maka kin wa- 
na iyojula aye. I ho Ikcewicasa kin 
he ayabiezapi waste kta. na LaKota 
kin na wasicunla kin. Ho ne woici- 
conze k:n hena ob takuonkiciyani. 
Bo neon etanban kola blibeiciyapi 
ye. Sc. Joseph omniciye yaonni kin 
ciksuyapi. Nitakolapi wanji. 

Henry Bad Hoese PINE RIDGE, S. Dak. 
Mitakuyepi; 

Tona St. Joseph Eyanpaha 
el woyaglakapi canna sna lila awica- 
keyan icante mawaste sa. Yunkan le- 
hanl lecel aciblezapi. Taku tona ma- 
ka akanl wayutakuni sni woihakta 
iyohi tokel okihi el iwoyagiakapi. 
Yunkan lehanl niyepi cael yaskanpi 
na ins el lapi. Yunkan wicasa na ins 
winyan tona nahanhci okolakiciye na- 
kun el awacinpi sni qon hena lecel 
onkakiblezapi, ehanqon leiia tokel wa- 
on kin ins eya iyecel onpi. Ho hecel 
miniamakastanpi sni eyas na ins omni- 
ciye el ble sni qeyas hena tukte el 
nagi kin yapi tka heci el owapa kte 
ecinpi na ins heyapi. Lecala wieohan 
kin lila hecetu sni tka Oglala oyate 
onqunpi le el wocekiye yamni qon hena 
iyohila etanhan koskalaka wanjigji to- 
kel okihi wocekiye el yaskanpi. Hena 
niyepi ca lehanl oyasin taku tona he- 
cetu sni qon el onqonpi sa. Heeeca 
kin heon atewicaonyanpi na ins ina 
wicaunyanpi na taku wicaunyanpi qe- 
ya miniawicakastanpi sni na ins. omni- 
ciye econqonpi kes ecanl ins otuyahci 
omanipi sa. Lena lecel onskanpi lakas 
heon lehanl samyehci hunke sni onk- 
ayapi. Lehanl wowitan qon he wana 
heeetu sni na tohanyan okihipi ca na 
ins awacinpi ca hehanyan awacinpi 
ca tokesa tuwa tohanl abiese kin el 
awacin kta wan hecetu. Tka hekta 
ognayan oyate el wieohan waste wan 
onkayapi kte hci qon ins nakun ake 
onkiyepi ca etanhan ca lecel onSkanpi 
lakas" wieohan lapi cinpi sni, he cin 
ca wicasa tona Joseph heoncapi na 
okolakiciye el onyanpi sa qon hena 
wacin iwoonsakapi kta iyowkionkici 
yapi kta iyeceoa sni. 

Eyanpaha el tanyan woyaglakapi sa 
tka wocekipe ayektonjapi na ins he- 
conhan otuyacin omayanipi wanciya- 
kapi sa. Owekinahans lakol wieohan le tewahila na hepa kecannipi kta 
naceca; na ins tona tokata wieohan 
on onayatanpi qon hena el takecanmi 
na hepe sni tka lececa kin. Oglala 
oyate le el wicolian waste wan el on- 
qonpi na ontancanpi le tukte ogna 
zaniyan on kta hecina ecel lehanl wo- 
cekiye ognayan ouqonpi, yunkans' 
tunkasilayapi ekta Sinasapa le wicala. 
Awicakeya wieohan tanka wanji onki- 
camnapi na lehanl wieohan waste wan 
oyate el on. Tunkansila waniyetu ota 
ehake ni kta iyececa sni heon mita 
kuyepi wocekiye on yeksuyapi wacin. 
J as R. Cloud. Mazaska Awanyaka Wanjidan March 16. 1907 Cannon Ball, 
(Inyanwakisgapi) etanhan; 

Gertrude Alkire $1.00 

Alice Ruth Two Bears 1.00 

Mrs. Alma J. Parkin 1 .00 

April 1. 1907 Crow Hill. 
(Kaigi Paha) Ft. Totten etanhan: 

St. Josep'n okodakiciye $ 20.00 

St. Mary okodakiciye 10.00 

Hekta U9.25 

Ataya $182.25 

Mazaska denakeea Mazaska tini 

en. First National Bank, Devil's 

Lake en ewahnaka. 

Father Jkrome. O. S. B. 

ST. JEROME'S CHURCH, 
CROW HILL, N. DAK, 

Mitakola; 

Hekta omaka qonhan maza- 
ska awanyanke wanjina qon he North' 
Dakota ohna St. Joseph okodakiciye 
okaspe sakowin wacinonkiciyapi kta 
woyustan qon he caje bdte kte. 

Taku kapi qon he wotanin waste 
tawomnaye kin he ota kinhan, Siuasa- 
pa Okodakiciye icagin kta e. Ikcewi- 
casa kin wicehna wotanin waste kin 
wiciyohi kta ce Jesus eye ciqon he 
Kiksuyapo. Ho hecen kolapi hakikta 
sni woa wacin kin le awacin po. Taku 
haaikta wicaye kin he taninyan yanke. 
He ikcewieasa wieohan eyapi kin he e. 
Ho hecehnana ecas taninyan yanka e 
ahankiktapi sni po. He tona kodaci- 
yapi hecinhan miksuyapo. Tona St. 
Joseph qa St. Mary okodakiciye oya- 
papi' hecinhan hena cicapi. July 12, 

1906 heehan Kangipaha okodakiciye 
etanhan mazaska awanyake wanjina kin 
en 8580.00 eonhnakapi qa ake April 1, 

1907 Kangipaha St. Joseph okodakiciye 
etanhan $20.00 mazaska amanyanke 
wanjina kin en eonhnakapi. St. Mary 
okodakiciye etanhan is $10.00 mazaska 
awanyanke wanjina en ehnakapi. Ho 
kodapi. tona mazaska oawanyanke wan- 
jina awagniciyapi hecinhan kikta po. 
Okaspe Sakowin kin en oitancan ya- 
onpi kin he cicapi. Ho kodapi, na- 
hci mazaska $200.00 ihunni sni; heon 
onayahonpi wacin. 

Kagipaha St. Joseph okodakiciye kin 
wocekiye on onyeksuyapi wacin. Nita- 
kodapi Joseph Tawacinhehomni. SINASAPA WOCEKIYE TAEYAXPAHA. APRIL 15. 1907. SINASAPA WOCEKIYE WO- . 
SNAP1 (MASS; KIN. i Tipiwakan el wooekive woecon ta- 
wa km Wakantanka Tawowaste kin 
iwicawaste kta on aslalvela wiglutani 
on ataninyan woecon kin hena hecel 
onkokahnigapi. Wocekiye kin taku 
tona Tawowicala necina hena aslal- 
vela o-luwicakeva okahnih icivin kte 
kin he ogna woecon wakan otayuna. 
Heon tona Sinasaua wocekiye 6'paui 
kin hena woecon wakan ablezani na 
okahnigaoi kta iyecetu. Maka akanl 
tasu ke esa, okolakiciye taku ke esa, 
el tawowicala tawoicjcop'ze Kin ne 
tukte ogna aslaiyela atanin kiyaui 
kte kin heon woikuazo wan jig" ii yu- 
haui. Okolakiciye taku ke esaiyopte 
qon ne hutetanajin toka icahyaui ne- 
cina he taku wanjmci wokiksuye on 
aiyopteya iyopteyapi ecee na tUKte- 
ktei wicasa waste ka wariji. wicasa 
ocastonka wauji okolakiciye hececa 
tawoecon el loaieyataui na ins ohan 
wanjigji aiyopteya waecon oi ecee. 

Sinasaua TawoceKiyeni kin tie 
okolakiciye wakan waste hca hecaon 
Jesus Christ, maka ihankeya wicasa 
ocastonka, ihaukeva waste lica kin 
he tohan wakan kin he aiyouteya 
Tawowicala kin aslaiyela uazoni 
hececa kin ovate wanyakaui kta. 
slolyapi kta, nahonui kta, na okahui- 
gaui kta na ogna awacinui na ogna 
niani utapi kta. Wicasa otoiyotii 
tVatanhan wicatancan 
wan wicanagi wan kici vuha na hena 
on atanin snivan woecon uon hena 
aslaiyela okahnigin kta on yuha. 
Taku woonsue ke esa wiyacinui on 
uazoui kin on ota okalinigaoi okihi- 
pi. Wicasa kin noge wan on wana- 
Hon kta yuha kin. na ista on wanva- 
kin kta yuha na lena on waslolvin 
kta on okiyaoi. Wicanagi etkiva 
wowicala, etkiya woecon, kin hena 
wowicake kin heon tuKte ogna wica- 
sa OKahnigin kte cin ogna aslaiyela 
uazoui' kin he ogna okahnih pica. 
Wicasa wan tohan kin hebn nagi kin 
tokeca kin be isioiyaui ecee— tohan 
tokeca necina. nagi kin he iyececa. 

Wotakuye Tanni wotauin kin eci- 
yatanhan waslolonyaiini kin, taku 
woecon eta Wakantanka econ wicasi. 
Tka Wotakuye Tanni kin he Wota- 
kuye Teca he etkiya igluwinveve 
kin heon Wotakuye Teca kin he. 
Wotakuve Tanni taku vuwinveva he Sinasapa Wocekiye Tawoecon kin 
ota hci hena Jesus Cnrist iyatavela 
Kage. Lena hececa kin wocekiye 
opa kin hena awacinui kta na aho- 
papi kta. 

ToKaheya, wana wosnaui el taku 
wan wanunyakaui kin he wicasa wa- 
kan wan wosnaui kage kin hee. He 
wokoyake qeya on SKan qon hena 
wanonyakaui. Wokoyake Kin nena 
taku kapi on necel on s«an kin he 
onkokahn gaui kta. 

V\ icasa wakan wosnaui wan 
econ Kin he Jesus Christ ohan 
wan pazo— iyute. Wocekiye on le- 
na econ na lena oyate qeya el opapi 
km iiena tawocekiyeui on inseva 
lyayuhya wacekiyapi. Wicotakuve 
Tanni kin hehan Kayes wicasa wa- 
kan Kin wosnapi econni kta canna 
togye wakoyakapi. Tka hehanl iyo- 
tans W icotakuye Teca kin wosnaui 
woecon kiu henanl sanua wakan hca. 
Jesus Christ Tawanosiye kin hena 
oigluze tokca on wosnaui econpi. 
Lena wokoyake wakan vawaui. 
"V\ osnapi wakan el wicasa' wakan kin 
he wicasa ikceya kahya lknazo eceela 
sni tka Cnrist ostan kahya snaii na 
.neon aiyopteya wokoyake wan on 
skan kte kin he oiyacinyan on. Wa- 
kantanka tawanosiye km on hecel 
ikuazo. 

"V\ okoyake wakan qeya wicasa wa- 
kan kin on skan kin obe sakue. 

Tokaheya, runmnha ska lica wan 
ikan tonpi ca tokaheya najute ohiate 
nmyete akanl aiiiyu na maku eeiva- 
tan iyakaske kin he Wocekiye Ta- 
wowicala cante ognakya. hinyete on 
suiaya onicavvacmpi Kta on ne aivo- 
oteva woecon. 

Inonpa kin he ninihuha ska lica 
wan cuwicniakye km he e. Le umi- 
liuna ska kin liia wowasi econui on 
lila si<a hce cin tie iyecel unkican- 
tepi kin ii la. htaunnipi on uno-luskapi 
kta woawacin woecon. 

) yamni kin he hahunta ska hca 
ipiyaka wan e. Le ipiyaka km on 
taku sutaya iyakaskaui na yutinze 
km iyecel onkitawacinni na onki- 
cantet)i kin tokecinyan yuska un on- 
kiyapi kte sni woawacin woecon. 

itopa kin he nmihuna wancatkava- 
tannan hantkunzaye kin he ins win- 
yan wan Veronica eciyani ca (Jurist 
ite ipakinte wan on ite wakan kin na wiconi tawowanahonka kin he , wowahtani oglakani wocekiye wan 
woawacin woecon. leva. Le iglustan na hehanl akanl 

Isakpe kin he wokoyake wan le i wosnapi ekta iyayin na akanl wosna- 
unnia wokoyake kin lyuha iakani on pi kin i ioutake. Le timahel ivave 
Kin hee. Le wowaunsila, na wowa- I woecon kin he WaKantanKa Cinhin- 
stelake kin pazo. Wakantanka Ta-jtku maka akanl wicasa wowahtani 
wocekiye kin liia warikawapaya te- ■ etanhan niwicayin kta on u kin ho Mlapi na wastelani on wowaunsila 
yuhapi kta. 

Lena wokoyake kin wicasa wakan 
Koyag wosnaui econ na hena otoiyni 
Jesus Cnrist maka akanl on qon ne. kapi. Heon tona Chritians kin ake 
Jesus maka akanl u kte Kin etkiya 
wacinyeyapi kta. Taku tukte oinia 
wosnapi el econpi Kin he cankaicicu- 
ya kagapi ecee on iyonta. Timahel han Tohan on wokiKsuve woiv T aciii | ivavin na wacekivin Kt« cin he can- on necetu. 

Henanl wokoyaKe km iena. ska, 
Sa. ziyato, Sayato. iia Sana.. 

Ska km wowiyuskm, on tonani an- 
petu wan el itancan kin, Witansna 
on WaKan Kin. Ogligii wakan kin 
na W anagi waste ueya wicaKtepi sni 
ikceya taui hena wokiKsuye annetu 
carina SKa km koyag wosnaui econpi. 

Sa km he woteliiia na wicavve pa- kaicicuya i<aga on Jyonta. Hecon 
kiu he wosnapi kagin kte cin he 
WaKan tan ka, Cinhintku, na Woniya 
V\ akan cajeih on wocekiye lyonta 
on hecon. 

Hehanl Wowapi WaKan eta n nan 
wocekiye wan aupetu Kin ne el eva- 
pi kta heci ne yawa na henanl Gloria 
eye. j .,e V\ akanianka maka aKanl 
tonpi na oghgli wakan wotauin waste 
zo. 'lohaui Pentecost canna na ins maka akanl anipi, wocekn e km e. yuecetu— Wakantanka CmhintKu | K * cl pakinte qon ne aiyopteya woecon. 
maka akanl hi km he. Wicotakuv e IzH P taI1 kin ^ mninuna wan nan- Teca el, Jesus Christ lye iyatavela 
aslaiyela, ataninyan taku ota waecon 
na Tawoecon kin hena wicasa iwa- 
steoi kta on hecel hecon na woecon 
kin hena WakantanKa Tawahosivaih 
hetanhan Sinasapa Wocekiye kin he 
aiyopteya waecon ecee. Ska ca cuwignaKa Kin iakani napin 
Kin he e. Le wicasa wakan kin to- 
hanl wocekiye on waecon Kte ehan- 
tans le koyake. Taku on aiyomeya 
le kovake kin he hahunta wan Jesus W akalitaiiKa Cmnintku tawanosivabi 
kin alipetu tawapi iufl waliagi waste 
qeya wicaKtepi on on taui, wokik.su- 
ye anpetu ins Jesus kakiia wokiksu- 
ye anpetu canna ie woKovake Km 
onoi. 

Ziyato kin he wowakta uazo. Le 
wokoyake km wokiksuye hca anue- 
tu stu canna on wosuapi Kagaiu. 

Sayato kin ne lglunukutuoi na 
wowahtani on iciglasKaui vvokaKije 
necaepazo. Le woKoyaKe kin Ad- 
vent na Lent na annetu tonani aKi- 
han iciyapi ne el wokoyake econoi. 

Sapa ne wasiglaui wokovaKe. 
Wicata canna" na ms (Crood Friday) 
Jesus ta anpetu Kin, wokiksuye cari- 
na le on wosnaui Kagaui. Le woko- 
yake sapa kiu SKa akagegepi Kin ne 
wicanagi km rgluska Kta wowakta 
kte. Wakanyeja taui kin el toninni 
sapa on wosnapi sni, ska ee onni in- 
cin wakanyeja kin wowahtani cola 
tapi kin neon. 

W ana iecehci wokoyake kin iena 
on wicasa wakan kiu koyakin na tini 
wakan itimanei akanl Wosnapi Kin 
ei Skan kte. 

Akes W osnapi Km iris okasne to- 
paKiya on woeconpi. Wosnaui iko- 
kam igiuwinyeyapi Kin hee na oi<a- 
spe yamni toKeca nenakeca on ivo- 
pta ecee. 

Wosnapi ikokam woigluwinveva 
kin he wicasa wakan wana asrna wo- 
snapi kin inuku wacekiye kmneena 
Introit, Kyrie, Gloria, Collects, Epi- 
tle na Gospel. Introit he tima iva- 
yapi kapi. Tinma, wicasa wakan 
na taokiye kin hena mi na taku wa- 
kan hca iyoptin kte kin heon woce- 
kive on ikokam igluwmveva. Ovate can el iyakaskapi qon he e. Woko- kin on wakan waecon kta canke lila 
yake kin ie wicanagi kin taokihi s^ igiuwinyeya. Wocekiye eye kin el Le wocekiye inunniyiu na ake aKanl 
wosnapi ki/i i iputaka. Akanl wo- 
snapi ei taku wakan wokiksuye wan- 
ji sna gnakapi kin ne eca yuoninan- 
pi. 1 lputake kin ne wocekiye wa- 
steKdapi na tehdaui on hecon. Le 
hecon na oyate etkiya etonwan icriu- 
homni na neya, "itancan Kin nio- 
peya on ni." Wosnapi icunnan le 
saKowm akigle heya. Oyateui kin 
wicasa wakan Kiel otawanjila se 
Wakantanka oholaoi kin ikuazoui 
on necel cekiya. WTcasa wakan km 
wocekiye eye icunhan ahco nuuuin 
kagal najm kin he Hunkake wicun- 
yanpi tokapapi kin hena kagal najm- 
\>\ na waskuyeca woanapte wan on 
maka owancaya wowahtani tariKa hca 
unkicagani Kin neon he Kiksuye on- 
kiciciyapi. 

Henanl wowaui wakan etanhan 
wicowoyaKe yawa na neon etannan 
wawahokoukiya Kta. Tohan 1 ie wi- 
casa waKan km yawa carina nape 
anon ka tan nan wov- aui waKan kin 
yuze. Taku tona yawa km hena 
sutaya onkoyuspaui na ohounlapi 
kta on hecon. 

Hehanl wowapi waKan kin wagna- 

owotaui unma ecivatannan eo-leui na 
« n 

wicasa wakan kin Wotanin Waste 
kin yawa. Yawa kte kin ikokam 
cansusbeca kaga — pahte akanl, i 
akanl na maku aKanl napahtinka on 
cansusbeca kage na tona wosnapi 
opapi ecel econpi. Le vawa icunhan 
oyate Kin najinoi. Wotanin Waste 
kin iyuskinyan nahonni na icuui on 
heconpi. Hehanl wahokonwicakive. 
Hehanl Itancan Tawahosiyapi Ta- 
wowicala wocekiye kin he eya, ins 
aniyayapi. Wocekiye Wowicala 
unkitawapi onkiciconzapi unglutan- 
inpi. TKa le wosnaui otoiyoni evaur 
sni. Ho lecehi wosnaui iKokam wo- 
igluwinveva kin lehanyan iyoota. 
To be continued. APRIL 15. 1907. MINI WAKAN OYANKE EN 
DAKOTA EHNA MINIWAKAN TO- 

NA IWICATOMNI OCOWASIN 

SINASAPA YATKE SNI QKODAKI- 

CI YE TAWOOPE KIIN. I- &., Smasaua Dakota ehna cle oko- 
daKiciye kin, Snasna Omniciye Tan- 
Ka wan, St. Jerome's Mission. Kangi 
Paha.' North Dakota en July 5. G. 7, 
cS, 1906 heehan yuhapi kin hehan 
kagapi. Bt. Rev. Bishop fchanley. 
Smasapa Itancan kill ne omniciye 
tanka kin he om.nioiye lyouteye aa, 
Yatkesni Okodakiciye kin de kage. 
he icunhan Rev. Father Riarchn. St. 
Paul. Sinasam wooekiye o-caSDe kin 
en Yatkesni Okodakiciye i'-an- 
oan kin en yauke. 

Bishop Stanley heye; Dakota 
kin taku woKokine tanka wari erkiva 
ikpazoui kin woyatke on iwicatomni 
yatkanni kin he e. iyotansminiwakan 
kin. Wasicun silica qeya ioaaja.6} 
siksieapi on oyazanniyaiipi. Xiv.e 
e'tkiya niuoi Kin he rniniwakan wa- 
yatkanui wawivutan wan aniuazoui. 
qa he hecetu ecan nasu nitawaoi nia- 
nicinunwi qa he pejuta sica heca on 
wicotawacin qa wicozani auaniemta- 
Di. Wakansica kin he en on. Ma- 
zasKa aeva niyeoi aa tiwahe nitawani 
waeinyanni oon hena, wiyopevayapi 
qa on wasicun kin. Dakota wan, 
witkotkoka icio^ga ecan a:fta. 
Dakota kin m.-izaska kin hena 
hdune kte oa taku tona iye ihclitwa- 
ste kta hecen on wowindacfve kte. 
Kinhan hehan isehan VYasionn kin 
aiha okihi kte; tuka Wasicun waste 
heca ecee ohan owieaoe iyute kte. 
mmiwakan wanted* sni kte. tukte- 
Kte heca wiyooeyaoi kin hena ed ye 
kte sni, qa nakun tuwe heca kinagan 
kte kin hena jyowinye kte sni. 
DaKota enannaoi kin hena ya- 
tkanoi rice sni, tuka niyepi. koskapi 
qa hoksinina kin iwaktaciyapi kte, — 
cle taku wan sice hca tanka kin etan- 
han heyab nauicijinoi kta. 

De on etanhan de anoetu kin ni 
ehna Yatkesni Okodakiciye wan wa- 
kaga wacin. De nina cante ohnak 
yehcin wacin. Kaniyeca oa ins 
tecaoi wicasta oa winyan k'o de oko- 
dakiciye i<in opapi kta iyecece qa 
etanhan Tum<ansinayapi . makoce 
owancaya Yatkesni OKodakiciye 
tanka Kin he ikoyagniciyapi kte. To- 
na de onani kin aKesnasna ornnicive yunaui Kte qa woKoyaKe wanji on 
isdoriKiciyaui Kta e koyakarji Kte. 
Tuwe cle one kte cin hesinasaoa kte, 
qa wakan woecon kin he antietu 
wakan tatika ( tLaster time) icunhan 
ahope kte. Opaui Kte kin otoiyohi 
caje icicupi qa toninni yatkanui Kte 
sni mmiwakan eceetia Kte sni tuka 
woyatke.tona on witkoui sa kin he- 
na yatkanui kte sni icico; zaoi kte. 

II. 

St Paul AYucekiye rnakokaspe 
en SiuHsapa Yatkesni OKodakiciye 
tawootieni kin hena hecetu claui wo 
ynstan tuka makokasue on ecivatan- 
nan wooua Kin ai wanyagya yuto- 
kecapi. 

Ill- 

Taku on okodakiciye kin cle ka- 
gani win ne mini sica on wiwacatko 
sa kin nena ocowasin yatKamh Kte 
sni naicijmpi Kte on de, woyatke sice 
hca lwicasice kin Ktem Kte enautans 
cle onna hecetu hca wan wowicakeon 
iwicawaste okiniui kta Kiclaui on. 

IV. Wookihi. 
Okodakiciye kin cle taku tona en 

kftga-pi kin nena okiniui kte ehantans 
deohna vvowacinye t<te. (1.) Woce- 
Kive Wakan km ahouhkii-iapl Kte. 
2 ) Sinasana Itancan qa wicasa wakan 
unkitawaui Kin nena iye kaskaonvu- 
zaui Kte. (3 ) Onkhe onkohanui 
waste on v\a,otiSoewiconKiVhVji kin. 
wowahbana Ooktvwa Km. wacantkiye 
hca wowaunsida kiu. wocekiye qa 
woecon wasteste on wookini Kta. L 

V. ■ Opapi kin. 

Mini wakan Ovanke en Yatkesui 
OkodaKiciye Kin cle YatKesni Oko- 
dakiciye wan St. Paul maKOKasue en 
vunani km nen otseKiyaim 
VI. 

Okoda';<iciye k.n owasin tona ona 
ni kin cle woicicoiize kIu econwicasiui 
Kte. ••Taku Wakan Tawookiye on 
qa ^Yanik•.ye onKitawaui cai.susbeca 
wakan akan iouza qa Kakne kin he 
on. wovatKe tona on iwicatomni Kin 
hena abdustan kte oa iniohan qa mi- 
tawahoKonkiye on tona hecen va- 
tKauni sa km kuseye waton kte to- 
hanyari wookihi kin hehanyan qa wi- 
cota ehna wayatkanui kin he oahuKun 
bduze kta on miciconza." 
YII. Oitancanni. 

Dena oitancan wicaKahnigapi qa 
onna iyecen iyonte wieayaui Kta. 
Itancan, Itancan Okihe. Mazaska 
awanvaka qa wowani kaga. VIII- Wokajuju. 

Tu.wa den opa kte, cm 10 cents 
womnaye en oi»a kta hdaiuju kta. 

Omaka otoiyohi tona onapi kin he- 
na decen wakajujutii kta. Wica 
Kin 20cts. winyan kin Sets qa wa a: - 
heja km Dots. 

IX- Omniciye Tanka., 
Okpclakibiye kin de omaka otoivo- 
hi tUKteKten hecetu Kiciam oa tohan- 
nantu kidapi omniciye tanka ikokaro 
yustanwi kin ecen omniciye tanka 
yuhapi kte. 

X. -Omniciye Tani<a en Kahnih' 

Yewicayapi kin. i 
Tukte en omniciye tariKa vuhaui 
Kin okociakiriye otoiyohi tona woone 
ohiia iyoptapi kin nena OKodakiciye 
wan 2b o.oapi Kin etannan vvanii 
kahnih yeyam Kte. 

XL 

. Miniwakan Yatkesni OKodaKici\e 
Kin wi otoiyohi wanc.ana (kaue sni) 
tuKteen tona onapi kin v.ieota tanyan 
i h u r, n i pi Kta a i y aci n y a n w i tay a o m n i- 
cne yunaui kte. Tona onaui ua ta- 
li una iKUsepi sni tuka oiiaui sni kin 
nena 15 cents kr>jujuiji Kta. 
XII. W oanone Kicakse woKaiuiu kin. 

Tuwe oua qa woyatke iwicatomni 
yatke oa wo ciconze Kicakse vuwica 
Knpi kinhan, tona necou km hena oto- 
iyohi $1 .00 mazaska wanji kajuju 
kta qa omniciye en wicota ehnanecen 
wanokoukiyaui kta. 

XIII. Mazaska awanvaka. 

Mazaska owasin omaka ncDjujum 
is woope kicaksa ndaiujuui kin hena 
mazaska awanyaKe Kin quoi kta oa 
he ins wi yamni otoiyohi wamriave 
qa w 7 aK«jujn Kin nena yaotanin kta. 
XIV. 

Mazaska qeya decen mnayanni 
Oon hena tuwe oua aa te km ne ta- 
wiwazica oa cmca km ne ov. maKiva- 
pi kta. oa ins tona onauiua wayazan- 
kapi tiwahe tawaoi owicakiyaoi kta 
qa innuhanna opa wanji te Kin Hani 
en wokajuju he ohna wowindagyaui 
kta. PINE RIDGE, S. Dakota Owakpa- 

mni hekta October itancan apionkiyapi, 
tka tuweni yaotanin sni, heon lehan 
onayalionpi kte. 

Cnas. R Cloud itancan. Mars Hand 
okihe. Chas. Richard wowapi kaga. 
Oh. Martin mazaska awanyaka. 
A. Little iapi awanyaka. John Mar 
wocekiye eya. John Kills. . tiyopa 
awanyaka. Bati Richard oklikle. 

Thomas Tatankamani wapaha yuha. 
White Bird kuja awanyaka. 

J. Richard. CHEYENNE AGENCY, S. D. 
March 4, 1907. 

Finacial Statement of my Mis- 
sion for Last Year- 

I. Corpus Christi Church — Agency. 

1. Receipts. 

Jan. 1, 1906 on hand 6 16.33 

Basket social 112.00 

Edward LeBeau, collected 5.75 

Louis Mound, gave 2.50 

Total S136 . 58 

2. Expenditures. 

For repairing foundation and 

sacristy S22.55 

For wood 15.00 

" candles 9.00 

" Sunday school-books 15.01 

Total 61.56 

Dec. 31, on hand 75.02 

II. St. Peter's Church, Mouth of 

Cheyenne. 
Jan. 1, owing $148.71 

Both Societies together gave, 10.00 
Mrs. Paradis raised by collecting, 
making and selling beadworKS 51.75 
Mrs. Paridis bought the Church 
stove 34 . 00 

Ed Narcelle donated a stove 

Total 95.75 

Owing yet 52.96 

III. St. Joseplrs Church, 
Cherry Creek. 
Jan. 1. owing 8.75 

paid on it nothing; but the year be- 
fore the societies had raised over 
$100. towards repairing the church. 

IV. Fund for erecting St. John the 

Evangelist Church, Moreau River. 

Jan. 1, 1906 on hand £200.00 

Sale of meetinghouse 215.00 

Rt, Rev. Bishop 150.00 

Collection 237 . 85 

Total. 802.85 

Expenditures for erecting this Church. 
Wrigley for lumber and bricks 550.00 
M. A. Comeau for work 
Whitlock for hardware 
Bonzer Br. " 

For two ferry fees .45 and 1.50 
Total 
Owing to George Cu minings 
for freighting 
Whitlock for hardware 
I. Wrigley for lumber- 
Total 225.00 

20.85 

5.05 

1.95 

802.85 2.50 

2.60 

27.62 

32.72 V. Fund for erecting St. Mary's 

Church, Virgin Creek. 

Jan. 1, deposited with Bishop 

O'Gorman 31.00 

Deposited with Bishop Stariha 40.00 

" me 118.58 

Total' 189.58 APRIL 15, 1907. Deposited with me during the 
whole year 

Interest of $118.58 5per ct. for 
one year 

Bishop O'Gorman returned his 
deposit 

Total 
Dec. 31, deposited with me 

Deposited with Bishop Stariha 
Total V. CONTRIBUTION TOWARDS 
THE SUPPORT OF THE PRIEST. 

Several times .both husband and 
wife gave me money; few times chil- 
dren did so too. However to make the 
account shorter I name only the head 
of the family; in his donation is in- 
cluded that of his wife and children. 12.50 
1.75 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
4.00 

1,95 
5.70 1. Agency. 
John Green 


$12.00 


Virginia LaPlant 


5.00 


R. E. Murphy 


5.00 


Dick Dunn 


5.00 


Parker Gage 


2.00 


Mrs. Ludlow 


2.00 


Elsie Dunn 


1.00 


John Claymore 


1.00 


Total 


33.00 2. Moreaa R.v^r. 

Baptist LeBeau 9.30 

Josie LeBeau 5.00 

Joe River Sr. 10.00 

.Louis Benoist 25.00 

Ernest Arpan 3.00 

Victor Ducheneaux 1.50 

Ales I aundrie 3.75 

Nap, Ducheneaux 2.50 
and a load of hay 

William Ducheneaux 5.00 

Camillus Ducheneaux a load of hay. 5. Cherry Creek. 
97.55 Charles Knife 

Ray Chasing Eagle 
5-91 Narcisse Narcelle 
Charging Eagle 
31.00 Frank Cui-ley 
[AQ Edward Creek 
118.58 Charles Takes the Horse 
134.46 St. Mary's Society 
40.00 Those who gave less than a dollar 
$293.04 gave together 

Total $ 

Non Catholics of this Reserva- 
tion gave $3. 80 
Total of total $184.60 
Therefore all the priest got last year 
is: $184. 60 and two loads of hay. I 
thank those who helped me. 

The old saying is: "Charity begins 
at home," tnat means, everyone shall 
buy first of all wnat he himself and 
his family need. And notice well, 
God wants everyone to pay his debts. 
After that those who easily can, shall 
help a little the cnurch and the priest. 
The priest travels often on the Reser- 
vation to bring people Jesus' teaching, 
to see the sictcness and to administer 
the Sacraments. Sometimes he stays 
home instructing the youth, and when 
home, he keeps himself ready, so when- 
ever a sick person sends for him, he 
can start out almost at once. There- 
fore the priest is here for the people. 
You dear readers of the Eyanpaha 
please pray for me, that God may 
help me fulfil my duties. 

J. VOGEL. 

P. S. Henry Grouse Running, Cher- 
ry CreeK gave me $1. 00 

Misses Maud LaPlant and Ellen 
Sexton had started trie basKet party 
which netted $112. 00 

I thank them. J. Vogkl. hiyoye wicunsipi na aklipi qun wana 
March wi yawapi nunpa hetan wana 
ikluskanskan. Womnaye kin tanyan 
ihunnikiye sni tka kohan wakeya wanji 
nicagapi kte cun he wana can kaksapi 
kta iklustanpi. He mitakolapi. wahpe 
wakeya wanji kagapi kte on wake. 
Funkan Joh. 10, 4, el wanyaka po. 
Unkan tahinca tawa kin tankan awi- 
cau eca. wicitokam ya ece; unkan' ta- 
hinca kin ins ihakam yapi ece. Ho 
kin iyekiyapi nakaes. Ho, wicoiye wa- 
kan lena on ikluwinyeyapi waste ke. 
Tona St. Joseph hecapi heci tka iyo- 
taii tuwe etan okoiakiciye wakan qei 
itancan he nicincapi heci tukte ettdya 
lapi kte cin hena el nihakam manipi 
Kte cm hena St. Joseph qeya awati- 
wicaiakapi kin hena eoi. 
Nitakolapi Maukus Tatankaosjinoa. Joe Dubray 


1.25 


Leo Iron Horse 


1.00 


St. Mary's society 


15.00 


Frank Meeter 


1.25 


Those that gave less than one 


dollar gave together 


2.00 


Total 


$85.55 


3. Virgin Creek. 


Albert Marshall 


2.5U 


Rosalia Bear Necklace 


3,00 


Fred Morgan Warrior 


1.00 


Philip Howard 


1.00 


St. Mary's Society 


2.00 


Those that gave less than a dollar 


gave together 


1.55 


Total 


$11.05 5. Mouth of Cheyenne. 

Amedee Rousseau $5-00 

Julia Pearman 1.00 

Basil Claymore, Jr.- 1.00 

Charles Claymore 5.00 

Sam Rousseau 2.00 

Joseph Bearfoot . 1-00 

William Fish-guts 1.65 

Felisphor Paridis 7.00 

Sophie Herbert 5.00 

William Garreau 5.00 

Mary Louisa ^arcelle 1.00 
Those who gave less than a dollar 

gave together .85 

Total $35.50 During Oct. Nov. and Dec. the fol- 
lowing were baptized. 

Dorathy Tavie, daughter of Joseph 
Lambert and Emma Fisnermann, born 
Aug. 5, 1906. 

William, sun of Aquila Ewing and 
Mary Louisa Laugiois, born Marcn 2d, 
1894. 

Irena, daughter of Aquila Ewiug 
and Mary L, Langiois, born Jan. 7, 1896. 

Leo, son of George Comeau and 
Elizabeth Wagner, born March 9, 1906. 

Edith, daughter of John Claymore 
and Catherine Carter. 

Joseph His Horse LooKing, aged 57 
years. 

George Washigton, born Feb. 22, '04. 

During last year; baptisms 43. 
" funerals 15. 
" " marriages 9. 
J . Vogel. BULL HEAD, S. DAK. 
March 2, 1907. Eyanpaha: Builnead, S. Dai*:. Marcn -4, 1907. 
Mitakolapi ; 

Jnyaiicunkaske toKata July 
12. 18, 14, 15. anpetu iena ei omni- 
ciye tanka onyunaui kte cm eciyatan 
lena owicuhan k n iecetu. Omniciye 
ok-asoe sVkuekn a ecei warnnave kill 
lyayapi lia okaspe wanji etan nanaii- 
hci giiui sni tka mazaska. conoress 
mnaKiyapi kin \ uwitayaui yunkan 
$576.-0 lenaFeca. Na woyute wa- 
hpaye hena yaw a pica in'}, na ute- 
wariiyanni kiii 29. Omniciye tariKa 
tawicohan kte cin iy una Feb. 23, '07 
anpetu kin el eeunban lena el e'.on- 
wanoi kta St. J'ossph na St. Mary 
ouniciye ijj-iustanpi na wana wali- 
tao-ya iyuiia skinoiyeui na watnna- 
yanpi el taku tona caje biate kin he- 
na in-aii.il sni. na iwankab y.amci-rj Kta 
na iieeetu Kin ake tokata taiivehci 
blaotanin kte. 

Soutn Dakota eciyatan oranieive 
tanka el taku yultau km wanjinei 
wasake wowacinye Kta iyecei yanka 
ca takuni wanblake sni heon le oo-ria 
wicohan iyuna iyoutm kta necetu; 
omnic:ye tanka k,h le wowaui tanka 
eca yuna kte kinhan iiivaucunkaske 
el conoTess kin taku tona vusian Kin 
wowapi ei eomaKani kte. congress 
tUKtel agiapi kin wowapi kin ni 
ajj-laui kte na taKit vustanui ovasin 
hetan nan yaotariin skanoi kte; nececa 
km congress taku yustan kin wanji 
ta hnaym Kte sni. 

WoceKiye on onyeksuyapi kia wa- 
cin, na tokata taku oyasin tanvehci 
blaotanin Kte. Fhkd Ogleska. WOAWACiX ASTE WWAN. 
St. Mary okodakiciye kin; 

Mitakuyepi, Injancunkaske Wakpala Ina onyanpi kin he . St . Mary ee qa he 
etanhan mitakuyepi tona South Dakota itokagatanhan St. Joseph okoiakiciye 
wakan oyapapi hecinhan le wanyanka 
po. Inyanconkaske Wakpala qel oko- token tawacin qa token ohanyan he 
cinhan he onkis eya iyecen onyapi 
oncinpi kin heon etanhan St. Mary lakiciye wakan on kin omniciye tanka ' ne en onkicicupi, hecen kecanmiye. 
wan yuhapi kta ca Okla a oyanke el Onkan mitakuyepi, St. Mary Ina on- yapi kin maka akan onqon ehan wa- 
kasote sni on kin heon etanhan Cin- 
hintku (Jesus) kici on qa he onkis na 
kun kici onyakonpi' oncinpi: tuka mi-, 
"takuyepi, maka wawiyutanyan kin 
ikoonyakapi qa nina hektakiya onyu- 
titanpi qa tehan onhduwaStepi onko- 
kihipi gni ye. Tuka hececa esta to- 
ken onkokihipi kici onkicizapi kte. 
Tokesta Wakantanaa kici ontipiua 
ehantans ohiouyanpi kte. Hecen mita. 
kuyepi, ito anpetu wikcemna tobsaupa 
sakowin kin de opta onyanpi kin 
econhan taku tona iyotan waSteondapi 
ke qa nina econqonpi ecee kin hena 
ekihnag onkutapi kta iyecece qa ee 
Wakantanka nina onkiksuyapi qa ce- 
onkiyapi en Mary Ina onyanpi kin 
oonkiyapi qa sanpa ceomueiyapi kta e 
awicakehan cante oonkiyapi kinhan 
onsiondapi kte. Heciyatanhan taku 
tona econpica sni esta onyuhapi kin 
hena onkayustanpi qa ehpeonyan on- 
kokihipi kte. TaKu duhe kte iyecece 
sni esta duha hecinhan adustaa kte 
qa ee waawacin kta yuzapi, tona' kin 
heceena onyuhapi kinhan hee waste kte. 
Hekta October heehan St. Mary oko- 
dakiciye pikiyapi qa winyan tona owe- 
cinhan oitancan en wicohan wicaqupi 
kin he itancan wanji yuhapi k.hi'he. 

Christiana Demarias itaDcan. 
Susan St. John okihe. Julia LaFrom- 
bois wokagege a wanyaka. Julia Tun- 
KanaRa-akasotewiu mazaska a wanyaka. 
Josepine LaFrombois wowapi kaga. 
Jennie Thompson Bibie History yawa. 
Susan Niyasotewin dowan itancan. 
Rosie Wanna, Julia Hdihewin, wa- 
mnayanpi. Justina Adams, Mary Nel- 
son, wayazanka awanyakapi. Harriet 
Pipiya iapi awanyaka, 

Hekta wi Nov. 22, anpetu he en ina 
te, waniyetu 87. Onkan awicakehan 
woteliiua wan awakipe. Eya ina kici 
tehanni waon esta takuna awacanmi 
owakihi sni seemacece, qa tohinni ta- 
ku wanji on cante wa^te miciye kta 
owakihi sni; tuka eqe tohinni Wakan- 
tanka awektonja sni qa Wakantanka on 
iyckipi iciya waon qa ina tehan kici 
wani waon qon iye wana ozikiya qa 
wowiyuskin yuha. hecen wicawada kin 
heon sanpa nina Wakantana en mi- 
hdoye kta micicuwe qa wocekiye ene 
cin hena en ohinni ina weksuye qa 
Wakantanka onsimakida qa mis tohan 
anpetu mitawa kin iyemicihantu kin- 
han iyuskinyan mate kta ca ina wan- 
bdake kta cin heceena ohinni awa- 
canmi. Qa ohinni taku kaesta on 
Wakantanka on omniciye kin hena 
nina wastewadake qa iyotan dowanpi 
kin wastewadake, Wakantanka ohinni 
bdatan iyomakipi. Hecen nakun to- 
kata omniciye tanka kte cin he ake 
ekta wai kta awacanmi. 

Wakantanka onsimada qa zaniyan 
amai kinhan cantewasteya omniciye 
tanka kin he amawani kta awacanmi. 

Christina R. DeMakeias. 
Veblen S. Dak.